عدم برگزاري كلاس


كلاس درس استاد جعفر روحاني در روز يكشنبه مورخ 19 اسفند برگزار نمي گردد.