عدم يرگزاري كلاس


كلاس درس استاد پورقنات در روز دوشنبه مورخ 20 اسفند از ساعت 08:30 الي 16:30 برگزار نمي گردد.