عدم برگزاري كلاس


كلاسهاي استاد وحيد زماني تا مورخ 28 اسفند برگزار نمي گردد.