اتمام زمان پروژه دانشجویان مهندسی معماری تابستان 97- اطلاعیه اول