عرض تسلیت خدمت جناب آقای مهندس فخار معاونت اجرایی موسسه