اطلاعیه مهم نواقص پرونده


قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد:

به اطلاع می رساند، دانشجویانی که دارای نواقص پرونده می باشند، مجوز استفاده از خدمات آموزشی سامانه گلستان را نخواهند داشت؛ لذا کلیه دانشجویان می بایست جهت اطلاع و تکمیل پرونده خود حداکثر تا تاریخ 1397/09/30 اقدام نمایند.

دانشکده کامپیوتر

دانشکده عمران-معماری

دانشکده برق

دانشکده صنایع و مدیریت