زمان ارائه پروژه دانشجویان مهندسی معماری- اطلاعیه دوم