بازدید هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم از موسسه آموزش عالی پویش